Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BVBA ALMASI

1.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de levering van diensten door dan wel namens BVBA Almasi en maken integraal deel uit van de door deze laatste en de opdrachtgever onderschreven overeenkomsten. Deze zijn de enige tussen partijen geldende voorwaarden in aanvulling van de overeenkomst en hieraan kan geen afbreuk worden gedaan door algemene voorwaarden van de opdrachtgever dan wel andere voorwaarden welke niet expliciet en schriftelijk door Almasi zijn goedgekeurd.

Briefwisseling tussen partijen hangende de uitvoering van de overeenkomst kan deze voorwaarden niet wijzigen tenzij mits schriftelijke bevestiging door Almasi.

Alsdan is elke wijziging dan wel afwijking enkel van toepassing op de overeenkomst waarop deze betrekking heeft en derhalve kan deze niet gelden op voorgaande dan wel andere nog lopende overeenkomsten, noch als gebruik tussen partijen.

2.

Zowel mondelinge als schriftelijke offertes van Almasi zijn vrijblijvend en kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden en door wijzigingen in de wensen van de opdrachtgever.

Alle opdrachten en wijzigingen aan de overeenkomst worden door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd. Indien deze dit nalaat en de opdracht of wijziging door Almasi wordt bevestigd waartegen binnen 8 dagen na ontvangst door de opdrachtgever geen bezwaar wordt gemaakt, zal dit als bevestiging worden aanzien.

Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigen en Almasi met instemming van de opdrachtgever een aanvang neemt met de uitvoering van de opdracht wordt de opdrachtgever geacht hiermee in te stemmen.

Mondelinge afspraken binden Almasi slechts indien deze door haar werden bevestigd.

3.

Alle klachten met betrekking tot de geleverde diensten dienen binnen de 5 werkdagen na de uitvoering ervan per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van Almasi.

De door Almasi uitgeschreven facturen zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.

Protest van de facturen kan slechts in aanmerking worden genomen wanneer dit wordt geformuleerd per aangetekende brief binnen de 8 dagen na de factuurdatum.

Bij gebreke aan tijdige betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1 % per maand op het op dat ogenblik openstaand factuursaldo.

Tevens is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire vergoeding van 10 % op het nog openstaand factuursaldo bij toepassing van art. 1226 en 1229 BW.

4.

Indien voormelde betalingstermijn door de opdrachtgever niet wordt gerespecteerd kan Almasi de overeenkomst als verbroken aanzien waarna dit per aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de opdrachtgever met mededeling van de datum waarop de overeenkomst als verbroken wordt aanzien.

Almasi is hiertoe tevens gerechtigd indien uit gegevens waarvan zij kennis heeft genomen blijkt dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever geschokt is en deze niet in de mogelijkheid is nog de nodige waarborgen te bieden dat zij haar financiële verplichtingen ten aanzien van Almasi kan nakomen.

5.

Indien de opdrachtgever eenzijdig de overeenkomst beëindigt, is deze gehouden tot volledige betaling van de overeengekomen kostprijs alsof de overeenkomst tussen partijen volledig zou worden uitgevoerd. De opdrachtgever is alsdan tevens gehouden tot vergoeding van alle bijkomende kosten gemaakt door Almasi.

6.

In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.